Fysiotherapie

Fysio (natuurkundig) en therapie (dienen/genezen) betekent letterlijk ‘genezen door gebruik te maken van natuurkundige prikkels’ (warmte, koude, elektriciteit, lucht, licht, geluid, mechanisch, magnetisch, etc). Het is een vorm van paramedische zorg die zich bij uitstek richt op het dagelijks bewegend functioneren van alle mensen en dieren.

Dit dynamische beroep heeft zich sterk ontwikkeld en wordt onderwezen aan Hogeschool en Universiteit. Een vak dat een eigen wetenschappelijke traditie opbouwt en wetenschappelijke bevindingen goed vertaalt naar de dagelijkse praktijk.

De titel fysiotherapeut is beschermd, de beroepsbeoefenaar heeft de eed van geheimhouding afgelegd, is ingeschreven in het BIG-register en daardoor gehouden aan de daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen. Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (opgericht in 1889) behartigt de belangen van het beroep en zijn beoefenaren. De leden zijn gehouden aan de beroepsethiek, de gedragsregels, de modelregeling fys.ther./patiënt, het kwaliteitsregister, etc.

De toegankelijkheid van de fysiotherapie is tweeledig
Alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten hebben in het kader van deze DTF ( Directe Toegang Fysiotherapie) een wettelijk verplicht scholingstraject doorlopen.

Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts tot uw fysiotherapeut wendt zal het eerste contact bestaan uit de wettelijk verplichte screening. Dit is geen fysiotherapeutisch onderzoek waarin een diagnose gesteld wordt. In deze screening wordt nagegaan of er sprake is van een patroon van tekenen en symptomen dat past binnen het eigen competentiegebied van de fysiotherapeut en of u op grond daarvan al dan niet voor behandeling in aanmerking komt. De conclusie kan zijn dat fysiotherapeutische behandeling geen zin heeft, terugverwijzing naar de huisarts plaats heeft omdat er aanvullend onderzoek en/of nadere informatie gevraagd wordt of omdat er mogelijk sprake is van een aandoening die niet behoort tot het competentiegebied van de fysiotherapeut.

Wanneer er wel sprake is van een indicatie fysiotherapie zal worden nagegaan of u wel bij de juiste behandelaar bent of dat u mogelijk moet worden doorverwezen naar een collega binnen onze praktijk, die het meest gespecialiseerd is in die betreffende aandoening.

Na deze screening zal het onderzoek plaatshebben waarin de fysiotherapeutische diagnose gesteld wordt.

Patiënten krijgen deze behandelingen door vrijwel alle landelijke zorgverzekeraars vergoed. Hoewel in de wet de DTF geregeld is kunnen zorgverzekeraars binnen hun polis nog steeds een verwijsbriefje van een arts eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit geldt dus voor fysiotherapeutische behandelingen die liggen op het terrein van de geneeskunde. Lees daarom wel uw eigen polisvoorwaarden.

Werkzaamheden die niet vallen onder de verwijs- of DTF-regeling omvatten het preventief handelen, het geven van adviezen en het begeleiden van cliënten in woon- en werksituatie, vrijetijdsbesteding dan wel verkerende in een specifieke levenssituatie. Cliënten zullen deze kosten zelf of via werkgever moeten dragen.

Algemene doelstellingen
Doel van top beweegzorg is het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen en/of beperkingen in het houding- en bewegingsapparaat en de daarmee samenhangende organen en regelsystemen. Vooral de beperkende gevolgen van een ziekte of aandoening op het algeheel welbevinden kunnen vergaand zijn.

Wanneer bepaalde lichamelijke activiteiten niet meer of slechts ten dele uitgevoerd kunnen worden zou dit er vervolgens toe kunnen leiden dat niet meer volledig deelgenomen kan worden aan bv. het arbeidsproces of dat sportbeoefening en/of hobby’s moeten worden opgegeven. De kwaliteit van leven kan daardoor ernstig in het gedrang komen.

De fysiotherapeut helpt daarom geblesseerde sporters te herstellen, maakt het mogelijk dat ouderen hun dagelijkse handelingen zelfstandig kunnen uitvoeren, begeleidt kinderen bij problemen in hun motorische ontwikkeling, laat longpatiënten ademen, leert na ongeval of operatie mensen opnieuw hun mogelijkheden kennen, doet uitgevallen werknemers terugkeren binnen het arbeidsproces en nog veel meer.

De werkwijze
Alvorens tot handelen over te gaan worden alle klachten in beeld gebracht door een zgn. gezondheidsprofiel op te stellen. Daarbij wordt vooral gelet op het verloop van het ziekteproces, wat dit voor consequenties heeft en hoe de patiënt er zelf mee omgaat.

De fysiotherapeut is vooral geïnteresseerd wat de patiënt niet meer kan en hoe dat komt. Dit noemt men ook wel de functionele status. Soms wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om een nog beter zicht te kunnen krijgen op het probleem.

Nadat de conclusie/fysiotherapeutische diagnose gesteld is, kan een beleidsplan opgesteld worden om de gewenste verbetering te bewerkstelligen.

De fysiotherapeut bekijkt op welke wijze hij aan de hulpvraag kan voldoen door te kiezen voor advisering, begeleiding of behandeling. Soms betekent dit terugverwijzing naar de arts. Het niveau waarop hij insteekt is van essentieel belang. Kiest hij ervoor om het letsel te behandelen, wil hij de gevolgen ervan (het niet goed kunnen uitvoeren van lichamelijke activiteiten) aanpakken of de uiteindelijke consequenties van de eerste twee omdat de patiënt niet meer volledig kan deelnemen aan het sociale leven (arbeidsverzuim/sporten/etc.).

Deze keuze is uiteraard afhankelijk van het doel dat hij zich samen met zijn patiënt stelt.

Een fysiotherapeutische zittingen reeks kan dus bestaan uit:

1. Onderzoek, eventueel eenmalig;
2. Advies aan patiënt en verwijzer;
3. Begeleiding;
4. Behandeling;
5. Voorlichting, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van klachten ( = preventie);
6. Evaluatie van het gehele behandel en/of begeleidingstraject;
7. Verslaglegging aan de verwijzer.

De behandeling kan bestaan uit onderstaande

 • Een fysiotechnische applicatie zoals ijs- en warmtepakkingen, ultrageluid, lichttherapie, laag- en middenfrequente elektrotherapie, laag- en hoogfrequent magneetveld, etc. Deze technieken worden vooral ingezet in de acute fase om voorwaarden te scheppen, de weefsels te laten herstellen en de pijn te verlichten.
 • Massagetherapie is afgeleid van het Arabische ‘Mass’ (drukken) of het Hebreeuwse ‘Maschesch’ ( betasten).
 • De klassieke massagehandgrepen zoals effleurage (strijken), petrisage (kneden), tapotage (kloppen), frictie (drukken), schudden, etc. hebben tot doel naast pijn dempen, de bloedsomloop in de weefsels te bevorderen en de spierspanning te verminderen.
 • Intermitterend drukken doet de lymfeafvoer verbeteren en de zwellingen afnemen.
 • De reflexmassage (huid, beenvlies, onderhuid, spiervliezen, gewrichten, etc.) heeft tot doel invloed uit te oefenen op het verstoorde evenwicht binnen het stofwisselingsregulerende zenuwstelsel (vegetatief) en langs deze weg op disfunctionerende orgaansystemen. Hierbij moet u denken aan bv. spastische darmen, mensesproblemen, vormen van hoofdpijn, doorbloedingsstoornissen, etc.
 • Ook manuele beïnvloeding van de kapsels en banden van gewrichten kunnen het zenuwstelsel beïnvloeden en de pijn doen afnemen of de gewrichtsfunctie verbeteren.

De verschillende methoden uit de bewegingstherapie zijn het fundament van de fysiotherapie. Het is een uiterst actieve benaderingswijze waarbij een beroep wordt gedaan op de medewerking van de patiënten. Alle andere fysiotherapeutische verrichtingen moeten worden gezien als ondersteuning om te komen tot bewegingstherapie.

Doel is om door het oefenen en sturen van functies en vaardigheden verbetering te verkrijgen van de bewegingsmogelijkheid van gewrichten, vergroting van spierkracht, verbetering van evenwicht / coördinatie, leren ontspannen, verbetering van ademhalingstechniek, het aanleren van de juiste houding, het uitbouwen conditie, het verbeteren van de kwaliteit van de weefsels (kraakbeen, spieren, kapsels, banden, pezen, botten), het afstemmen van de belasting op de belastbaarheid, het efficiënter uitvoeren van activiteiten thuis, tijdens sport en op het werk etc.

De fysiotherapeutische bewegingstherapie is zo uniek omdat ze alle gangbare oefenmethoden tot haar beschikking heeft (eclectisch). Afhankelijk van het na te streven doel kunnen deze verschillende methoden elk afzonderlijk zeer gericht ingezet worden. Oefenen en trainen kan zowel individueel alsook in een groep plaatshebben. Door begeleiden en adviseren inzicht geven in oorzaak en gevolg van het gezondheidsprobleem, oplossingsstrategieën bedenken, het herstelproces nauwgezet volgen en begeleiden, ergonomische aanpassingen realiseren, hulpmiddelen adviseren, voorlichting geven gericht op preventie, etc.

Naast de algemene fysiotherapie kennen we
A. de zgn. verbijzonderingen (specialisaties):

 • Manuele therapie
 • Kinderfysiotherapie
 • Sportfysiotherapie
 • Geriatrische fysiotherapie
 • Lymfe oedeemtherapie
 • etc.

B. de zgn. aandachtsvelden (bepaalde ziektebeelden):

 • zie onder verbijzonderingen.

Onze groepspraktijk beheerst de gehele omvang van het fysiotherapeutisch werkterrein en kan dan ook al deze verbijzonderingen en aandachtsvelden aanbieden. De betreffende fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de relevante lidverenigingen. Via www.kngf.nl kunt u meer te weten komen over fysiotherapie en zich verder laten leiden naar de meest uiteenlopende zaken zoals patiëntenverenigingen, ziekten/aandoeningen, etc. Het menselijk bewegend functioneren is en blijft in onze beleving dan ook het exclusieve domein van de zich permanent scholende fysiotherapeut.

Aandachtsgebieden bewegingstherapie

 • Reumagroepen (Fyranet)
 • Wervelkolommanagement I+II
 • COPD
 • Bewegen voor ouderen
 • Bekkenbodemproblematiek
 • Myotonische distonie

Vergoedingen
Aandoeningen/ziekten die langdurige fysiotherapie behoeven en vermeld staan op de lijst chronische en intermitterende fysiotherapie (de zgn. lijst Borst) worden door alle zorgverzekeraars onbeperkt vergoed uit de wettelijk verplichte hoofdverzekering (muv. de eerste 9 behandelingen voor volwassenen vanaf 18 jaar).

Jongeren tot 18 jaar krijgen ook vergoeding voor aandoeningen/ziekten die niet op deze lijst voorkomen en wel 18 maal per indicatie per kalenderjaar voor de verbijzondering kinderfysiotherapie en/of 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar voor kortdurende fysiotherapie. Vergoeding van behandelingen buiten deze hoofdverzekering is afhankelijk van de wijze waarop u al dan niet aanvullend verzekerd bent. Aanvullende info. kunt u vinden op www.fysiotherapievergoeding.nl of www.fysiotherapie.nl

In het kader van de vrije marktwerking zijn per 1 februari 2005 de tarieven voor fysiotherapie door de minister van WVS vrijgegeven. Omdat onze praktijk met alle landelijk werkzame Zorgverzekeraars contracten heeft gesloten, hebben verzekerden recht op volledige vergoeding conform hun polisvoorwaarden. Declaraties verlopen (vrijwel altijd) via internet (VECOZO).

Een enkele Zorgverzekeraar sluit geen contracten af met fysiotherapeuten. Ook deze verzekerden zullen de door ons toegezonden nota volledig vergoed krijgen.
In het kader van de herziening van het zorgstelsel per 1 januari 2006 zijn de verschillen tussen ziekenfonds en particulier komen te vervallen.