Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische behandelmethode bedoeld voor mensen van alle leeftijden die problemen in het dagelijks leven ervaren. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog/hand coördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

Onze ergotherapeuten hebben heeft zich gespecialiseerd in:

 • Behandeling van niet aangeboren hersenletsel
 • Ergotherapeutische behandeling bij ziekte van Parkinson
 • Behandeling van vermoeidheid middels het in balans brengen van belasting ten opzichte van belastbaarheid.
 • Voorkomen van vallen.
 • Psychosomatische ergotherapie

Wat doet een ergotherapeut?

De problemen die voor de cliënt belangrijk zijn worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt stelt de ergotherapeut samen met de cliënt een programma op om te bewerkstelligen dat de cliënt de meest normale alledaagse handelingen gewoon, op een aangepaste manier of met een hulpmiddel kan verrichten.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Het opnieuw aanleren van handelingen; zoals het oefenen van zelfstandig douchen of het eenhandig veters leren strikken.
 • Het anders aanleren van handelingen; zoals zittend koken.
 • Het leren omgaan met hulpmiddelen; zoals een douchezitje of een helping hand.
 • Het geven van adviezen; zoals het inrichten van de computerwerkplek (thuis of op het werk)
 • Het geven van advies aan (mantel-)zorgers, zodat de zorg verlicht wordt of zelfs uitstel van opname in een instelling bereikt kan worden.
 • Tevens kan de ergotherapeut bemiddelen bij instanties die hulpmiddelen vertrekken zoals WMO en de ziektekostenverzekeraar.

Voor wie is ergotherapie bestemd?
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, beperking of handicap problemen ondervindt in het dagelijks leven. De redenen waarom men een ergotherapeut inschakelt, kunnen van velerlei aard zijn en te maken hebben met acute stoornissen, achteruitgang door chronische ziekte van psychische of fysieke aard, enzovoort. Het onvermogen tot functioneren kan zowel tijdelijk als blijvend zijn.

Wat is de werkwijze van de ergotherapeut?
Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, leerkrachten etc.

Als alles duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de situatie en de vraag van de cliënt. Hierbij worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.

Het effect van ergotherapeutische behandeling?
In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Bij vroegtijdige inschakeling van de ergotherapeut hoeven hulpvragers vaak niet te worden opgenomen in een zorginstelling, worden hulpverleners, werkzaam in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht en kunnen mensen langer deelnemen aan het arbeidsproces.

Hoe wordt ergotherapie vergoed?
Patiënten:
Men kan bij de ergotherapie terecht komen via een verwijzing van huisarts of specialist. Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie ook direct toegankelijk; dit wil zeggen dat iemand zonder verwijzing bij een ergotherapeut terecht kan. Men krijgt vanuit de basisverzekering maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed.

Cliënten:
Wanneer de hulp van de ergotherapeut wordt ingeschakeld op verzoek van bv. instanties, bedrijven, gemeenten, etc. zullen deze zelf de kosten moeten dragen.

Hierbij zal het meestal gaan om het verrichten van omgevingsonderzoeken, het geven van (beleids-)adviezen, het bepalen van de noodzaak van te verstrekken voorzieningen, het realiseren van aanpassingen, etc. Binnen bv. arbeidssituaties kan ook cliëntenbegeleiding plaatshebben, daar waar het gaat om het op de juiste wijze omgaan met de werkplek. Deze tarieven zijn marktconform. Voor deze trajecten kan bij ons offerte worden aangevraagd.

Directe toegang Ergotherapie
Sinds 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk voor cliënten. Dit wil zeggen dat u niet eerst langs uw huisarts of specialist hoeft voor een verwijzing. Dit betekent niet dat u niet door een huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts, etc. verwezen kunt worden.

Onze ergotherapeuten hebben de DTE scholing gevolgd.
Het eerste kwartier wordt er gescreend. In de screening wordt er bekeken of u een vraag heeft die het best door de ergotherapeut behandeld kan worden. Daarnaast wordt er uitgesloten dat u geen onderliggende klachten heeft die een risico voor uw gezondheid kunnen zijn wanneer ze niet door een arts worden behandeld.

De directe toegankelijkheid wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Kijk in uw polis of uw verzekeraar dit vergoed.

Wanneer is er indicatie voor Ergotherapie?
De hieronder genoemde activiteiten kunnen onderwerp van ergotherapie zijn. U heeft naast een eventuele behandeling fysiotherapie, recht op 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Wanneer het antwoord op een van de onderstaande vragen ja is, is er bij u indicatie aanwezig om behandeling door een ergotherapeute te ondergaan.

 • Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging of duurt dit erg lang?
 • Zijn er taken in het huishouden die u graag weer zelf zou willen doen maar die niet meer lukken door uw beperkingen?
 • Zijn er belemmeringen in uw woning waardoor u niet zelfstandig kunt functioneren? Zoals problemen met opstaan vanuit bed, stoel, toilet?
 • Heeft u problemen met het verplaatsen binnen of buiten?
 • Komt u problemen tegen bij het uitvoeren van uw werk?
 • Wilt u op de hoogte zijn van hulpmiddelen die uw zelfstandigheid kunnen vergroten of wilt u leren op de juiste manier met een hulpmiddel om te gaan?
 • Heeft u moeite met het verdelen van uw energie?
 • Heeft u moeite met het uitvoeren van fijne bewegingen waardoor u moeite heeft met veters strikken, knopen dichtdoen, enz
 • Wilt u antwoord op een van de volgende vragen:
 • Hoe kan ik iemand het beste helpen bij een toilettransfer?
 • Hoe kan een woning het beste ingericht worden, zodat dit de verzorging van een hulpvrager zo gemakkelijk mogelijk maakt?
 • Hoe kan een woning het beste verandert worden bij lichamelijke of geestelijke beperkingen?
 • Welke rolstoel kan ik het beste aanvragen rekening houdend met individuele lichaamsmaten?
 • Welke hulpmiddelen en voorzieningen worden vergoed en waar kunnen zij aangevraagd worden?
 • Hoe kan ik het verzuim binnen mijn bedrijf laag houden?
 • Hoe ga ik effectief om met uitval?
 • Is mijn werkplek optimaal ingericht?
 • Is mijn stoel op de juiste manier ingesteld?
 • Staat mijn werkmateriaal op de juiste plek?
 • Is mijn werkstijl optimaal?
 • Til ik op de juiste manier?
 • Ga ik goed met mijn energie om?

Als u één van bovenstaande vragen met “Ja” heeft beantwoord, neem dan contact op met een van onze ergotherapeuten Inge Klijs – Vergouwen, Danielle Kannekens – van de Meeberg of Marloes van ‘t Hoff

Als u meer wilt weten over ergotherapie en valpreventie kunt u klikken op de presentatie ergotherapie.