Werkwijze

Vrije toegankelijkheid
Als cliënt / patiënt fysiotherapie kunt u zich voor advies, behandeling, begeleiding of training direct tot onze praktijk wenden.

De wet vereist bij directe aanmelding een zgn. screening, waarvan (na uw toestemming) de uitkomst langs elektronische weg wordt doorgezonden naar uw huisarts. Het doel van deze screening is te beoordelen of u met uw klacht wel bij de fysiotherapeut moet zijn. Een effectieve behandeling valt of staat immers met een goed multidisciplinaire samenwerking en het daarmee samenhangende overleg en/of uitwisseling van gegevens. Voor het re-integratieprogramma wordt u meestal verwezen door uw ARBO-arts.

Naast fysiotherapie is ook zonder verwijsbrief toegankelijk:

  • Ergotherapie
  • Huidtherapie
    Cesartherapie
  • Osteopathie
  • Logopedie
  • Podotherapie
  • Diëtiek