Wat kunt u van ons verwachten?

 • Zorg die past bij een praktijk die is opgenomen in het landelijk HKZ gecertificeerde kwaliteitsnetwerk FysOptima, het Olympisch Netwerk Brabant, de regionale ketenzorg-netwerken/Zorggroepen (Parknet, NAH, Fyranet, Claudicatio, Bekkenbodem, FitKids, COPD, etc.), het KNGF, en diverse beroepsverenigingen.
 • Een eerste zitting die bestaat uit een gedegen vraaggesprek en uitgebreid lichamelijk onderzoek waarbij getracht wordt uw klachten in kaart te brengen (analyse). U kunt gevraagd worden enkele vragenlijsten in te vullen en/of fysieke testen te ondergaan. Aan de hand van deze bevindingen wordt een specifiek op uw klachten gericht begeleidingstraject opgesteld en gemotiveerd, waarbij ook de alternatieve mogelijkheden worden besproken.
 • Therapeuten die zich bekwaamd hebben in een deelgebied van de paramedische zorgverlening. Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts en/of uw hulpvraag wordt u ingedeeld bij een van hen, waarvan verwacht wordt dat deze u het best kan helpen zo snel mogelijk van uw klachten te genezen. Indien in een bepaald stadium van de behandelkuur uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft zal intercollegiaal overleg en/of behandeling plaatsvinden. Ook in geval van afwezigheid van uw therapeut (ziekte, vakantie, cursus, etc.) kunt u door een collega uit ons team behandeld worden. Door deze wijze van werken wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de in onze praktijk aanwezige deskundigheid.
 • Behandelvormen die mogelijk aangenaam (pijnstillend) zijn, sommige pijnlijk (rekking van weefsels) en andere inspannend (oefeningen). Gewoonlijk zult u geen napijn van een behandeling hebben. Soms kan dit echter wel het geval zijn. Daarom zal elke vorige behandeling nauwkeurig geëvalueerd worden. Door het aanpassen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld behoeft ook niet steeds elke behandeling precies dezelfde als de vorige te zijn. Adviezen/leefregels en oefeningen om thuis uit te voeren zijn noodzakelijk. Ook deze zijn in de voortgang aan wijziging onderhevig.
 • Een groot aantal oefenschema’s die door ons op schrift zijn gesteld. Wij zullen een appel doen op uw zelfwerkzaamheid. Dit geldt evenzo voor diverse meer sportieve trainingsschema’s. Indien u daarvoor in aanmerking komt, worden deze u aangeboden. De apparatuur in onze oefenzaal staat geheel gratis tot uw beschikking voor het zelfstandig uitvoeren van het u aangeleerde trainingsprogramma. Vraag naar de vrije uren aan de balie. De voor u relevante sporten worden doorgesproken.
 • Een verslag dat aan het einde van uw behandeltraject (al dan niet elektronisch) wordt verzonden aan uw verwijzend arts. Hierin staan alle relevante gegevens over het behandelresultaat. Informatie over uw aandoening zal pas verstrekt worden na uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming. U heeft inzage in het door ons over u aangelegde elektronisch patiëntendossier (EPD). Uw toestemming is nodig voor al onze verrichtingen (zelfbeschikkingsrecht). De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst zijn op deze registraties van toepassing.
 • Een actuele website www.vanzuilichemzorg.nl met informatie omtrent de praktijkmogelijkheden. Voorts is aanvullend informatiemateriaal beschikbaar in de vorm van boeken, folders, stencils en video’s. U kunt ook vragen stellen via onze e-mail: balie@vanzuilichemzorg.nl
 • Graag verlenen wij medewerking aan voorlichtingsbijeenkomsten voor verenigingen/bedrijven. Preventie neemt in onze praktijk een belangrijke plaats in. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Schroom niet om gebruik te maken van het paramedisch (voorlichtings)spreekuur voor sporters en werkenden. Een specialistisch team staat voor u klaar om u zo snel mogelijk van dienst te zijn.
 • Het verzoek om bij het beëindigen van de behandeling (anoniem) een enquêteformulier in te vullen dat u per e-mail wordt toegezonden en dat te retourneren. We staan open voor constructieve kritiek. Uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.
 • Een gratis vers kopje koffie, thee of bronwater dat voor u klaar staat in onze wachtruimte.
 • Wij gaan ervan uit dat u zich geheel kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken.